notícies


Por Amigos de la Tierra

www.alimentoskilometricos.org

 

Per Albert Sales i Campos

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) s’ha apropiat d’aliments d’un establiment de la cadena Mercadona a Écija y d’un supermercat Carrefour de Arcos de la Frontera, per redistribuïr-los entre la població necessitada. La tria d’aquests establiments per part del SAT no és casual doncs l’acció no és un simple assalt fruit de la desesperació sinó una acció política que preten qüestionar les arrels del sistema d’estratificació social i de distribució de la riquesa de la nostra societat. Els i les sindicalistes no han entrat a la fruiteria de la María Isabel a emportar-se verdures, ni al “ultramarinos” del José Luís per emportar-se llaunes de tonyina. Han escollit Mercadona y Carrefour les dues empreses amb major quota de mercat alimentari de l’Estat espanyol.

I es que encara que els llibres de Primària dibuixin somrients carnisseres o verdulers per il·lustrar els temes referents al comerç i a l’alimentació, la veritat és que si preguntem als nens i nenes on es compren la carn o el peix, seran molt pocs els que es refereixin a la carnisseria o la peixateria en primer terme. Cada vegada són més les famílies que acudeixen a supermercats o hipermercats per omplir la nevera de gom a gom passant per un sol establiment. Però el que avui sembla l’estat natural de les coses és, en realitat, un fenomen molt nou. El primer hipermercat de l’Estat espanyol s’obrí el 1973, el 1980 hi havia només 5 i avui són diversos centenars els que esquitxen la geografia. El format supermercat va néixer a finals dels 50 impulsat per la Comissaria General de Proveïments i Transports. Avui, la major part dels habitants del país trobarà algun dels gairebé 7.000 establiments d’autoservei a la seva disposició al costat de la porta de casa.

Aquests milers d’establiments de distribució comercial són propietat d’un nombre molt limitat d’empreses. Carrefour, Mercadona i Eroski concentren el 47% de les vendes de productes alimentaris en format autoservei. La majoria de les corporacions dedicades a la distribució alimentària també actuen en altres sectors. A nivell internacional, empreses com Walmart, Lidl, Aldi o Carrefour, s’estan convertint en l’espai habitual on els consumidors i les consumidores adquireixen roba, material electrònic, parament de la llar, viatges, serveis de telefonia, i fins pòlisses d’assegurança. La importància de la distribució comercial ha alçat a una empresa de comercialització minorista, la nord-americana Wal-Mart, entre les tres companyies amb major facturació del planeta.

Malgrat que les grans empreses minoristes posen molts esforços en publicitar de quina forma ens faciliten la vida, no falten crítiques al seu model de negoci i als seus abusos de poder. La relació entre el poder de les grans superfícies comercials i la depreciació dels productes agrícoles és àmpliament coneguda gràcies, sobretot, a les mobilitzacions que els agricultors duen a terme tant en tant. La Unió d’Agricultors i Ramaders de Navarra denunciava l’estiu passat que mentre el consumidor estava pagant uns 4 euros per un quilo de préssecs, el productor estava rebent no més de 80 cèntims, per posar només un dels molts exemples de marges desorbitats i injustificables que imposen les empreses de distribució.

En el terreny de les relacions laborals, sindicats i moviments de defensa dels drets laborals han denunciat pràctiques antisindicals tant en centres de treball dedicats a la producció per a aquestes empreses com als centres de comercialització. El 2007, per exemple, sindicats alemanys, francesos, romanesos, txecs i polonesos coodinaron seves mobilitzacions per protestar per la política de recursos humans de Lidl. Des de 2008, la Campanya Roba Neta internacional ha posat en marxa la iniciativa Better Bargain per exigir a Lidl, Aldi, Carrefour, Tesco i Walmart, canvis en les seves polítiques de subministrament després de constatar les condicions d’explotació en la factories que produeixen roba per aquests súper i hipermercats que es detallen en l’informe “Passeu per caixa“.

També són cada vegada més les organitzacions ecologistes crítiques amb la insostenibilitat de les pràctiques dels gegants de la distribució per les distàncies recorregudes pels productes, la mobilitat a la qual s’obliga a les persones consumidores, l’excessiva utilització d’envasos o el deteriorament de els sistemes de producció tradicionals. Un estudi de Amics de la Terra de 2008 assenyalava que un supermercat produeix tres vegades més emissions de diòxid de carboni per metre quadrat de superfície de venda que una botiga tradicional. Un altre treball realitzat presentat a Catalunya al maig de 2010 assegurava que comprar a un supermercat comporta una despesa d’energia a 6 vegades superior que fer-ho en un mercat tradicional.

El teixit urbà i les seves relacions socials depenen en gran mesura de com s’articula la activitat comercial. Una xarxa densa d’establiments comercials de proximitat genera un ús dels carrers i l’espai públic que va més enllà del mer trànsit entre l’habitatge i el lloc de treball. Els espais d’intercanvi i de coneixement mutu entre veïns que es donen en els eixos comercials dels barris i les ciutats es deterioren substancialment quan el nombre de negocis es redueix per l’efecte concentració que exerceixen els supermercats i hipermercats. En algunes zones rurals dels EUA es parla ja de l’efecte Walmart consistent en l’efecte combinat de la destrucció del petit comerç per la competència d’aquesta gran cadena, i la progressiva desaparició dels negocis i professionals com ara fusters, vidriers o assessors fiscals, que treballaven per als negocis familiars i que ara no tenen clientela.

Creixen les iniciatives crítiques amb el model de negoci que representen les grans cadenes de distribució globals fins al punt que el dia 17 de novembre s’ha assenyalat com a dia internacional de lluita contra el supermercadisme. Però es redueixen les opcions de què disposem els consumidors i consumidores per accedir als productes bàsics i es minimitzen els canals de distribució a través dels quals els productors poden arribar a comercialitzar el seu producte. 110 cadenes de distribució i centrals de compres monopolitzen la relació entre les persones consumidores europees i els agricultors i les empreses d’alimentació. Aquestes 110 empreses imposen les seves condicions a ambdós extrems de la cadena i exigeixen un producte al servei de les seves necessitats logístiques, deixant fora del mercat a explotacions agrícoles familiars, i a moltes petites empreses de transformació.

La irrupció dels sindicalistes del SAT a Mercadona i Eroski em recorda a les accions de denuncia que alguns activistes londinencs van portar a terme durant els noranta. Entraven a un supermercat, omplien el carro i quan passaven per caixa s’oferien a pagar amb el seu treball, ja que de diners no en tenien. Lògicament, els activistes es trobaven amb el dilema de deixar el carro o marxar sense pagar, ja que el seu treball no era acceptat com a moneda de canvi. Podem parlar de robatori?

por Albert Sales i Campos

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha apropiado de alimentos de un establecimiento de la cadena Mercadona en Écija y de un supermercado Carrefour de Arcos de la Frontera para redistribuir los mismos entre la población necesitada. La elección de estos establecimientos por parte del SAT no es casual pues la acción no es un simple asalto fruto de la desesperación sino una acción política que pretende cuestionar las raíces del sistema de estratificación social y de distribución de la riqueza de nuestra sociedad. Los y las sindicalistas no han entrado en la frutería de María Isabel para llevarse verduras, ni en el “ultramarinos” de José Luís para llevarse latas de atún. Han escogido Mercadona y Carrefour, las dos empresas con mayor cuota de mercado alimentario del Estado español.

Y es que aunque los libros de Primaria dibujen sonrientes carniceras o verduleros para ilustrar los temas referentes al comercio y a la alimentación, la verdad es que si preguntamos a los niños y niñas donde se compran la carne o el pescado, serán muy pocos los que se refieran a la carnicería o la pescadería en primer término. Cada vez son más las familias que acuden a supermercados o hipermercados para llenar la nevera hasta los topes pasando por un solo establecimiento. Pero lo que hoy parece el estado natural de las cosas es, en realidad, un fenómeno muy nuevo. El primer hipermercado del Estado español se abrió en 1973, en 1980 había sólo 5 y hoy son varios cientos los que salpican la geografía. El formato supermercado nació a finales de los 50 impulsado por la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. Hoy, la mayor parte de los habitantes del país encontrará alguno de los casi 7.000 establecimientos de autoservicio a su disposición junto a la puerta de casa.

Estos miles de establecimientos de distribución comercial son propiedad de un número muy limitado de empresas. Carrefour, Mercadona y Eroski concentran el 47% de las ventas de productos alimenticios en formato autoservicio. La mayoría de las corporaciones dedicadas a la distribución alimentaria también actúan en otros sectores. A nivel internacional, empresas como Walmart, Lidl, Aldi o Carrefour, se están convirtiendo en el espacio habitual donde los consumidores y las consumidoras adquieren ropa, material electrónico, menaje del hogar, viajes, servicios de telefonía, y hasta pólizas de seguro. La importancia de la distribución comercial ha levantado a una empresa de comercialización minorista, la estadounidense Wal-Mart, entre las tres compañías con mayor facturación del planeta.

A pesar de que las grandes empresas minoristas ponen muchos esfuerzos en publicitar de qué forma nos facilitan la vida, no faltan críticas a su modelo de negocio y a sus abusos de poder. La relación entre el poder de las grandes superficies comerciales y la depreciación de los productos agrícolas es ampliamente conocida gracias, sobre todo, a las movilizaciones que los agricultores llevan a cabo cada cierto tiempo. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra denunciaba el pasado verano que mientras el consumidor estaba pagando unos 4 euros por un kilo de melocotones, el productor estaba recibiendo no más de 80 céntimos, por poner sólo uno de los muchos ejemplos de márgenes desorbitados y injustificables que imponen las empresas de distribución.

En el terreno de las relaciones laborales, sindicatos y movimientos de defensa de los derechos laborales han denunciado prácticas antisindicales tanto en centros de trabajo dedicados a la producción para estas empresas como a los centros de comercialización. En 2007, por ejemplo, sindicatos alemanes, franceses, rumanos, checos y polacos coodinaron sus movilizaciones para protestar por la política de recursos humanos de Lidl. Desde 2008, la Campaña Ropa Limpia internacional ha puesto en marcha la iniciativa Better Bargain para exigir a Lidl, Aldi, Carrefour, Tesco y Walmart, cambios en sus políticas de suministro después de constatar las condiciones de explotación en la factorías que producen ropa para estos súper e hipermercados que se detallan en el informe “Pasen por caja”.

También son cada vez más las organizaciones ecologistas críticas con la insostenibilidad de las prácticas de los gigantes de la distribución por las distancias recorridas por los productos, la movilidad en la que se obliga a las personas consumidoras, la excesiva utilización de envases o el deterioro de los sistemas de producción tradicionales. Un estudio de Amigos de la Tierra de 2008 señalaba que un supermercado produce tres veces más emisiones de dióxido de carbono por metro cuadrado de superficie de venta que una tienda tradicional. Otro trabajo realizado presentado en Cataluña en mayo de 2010 aseguraba que comprar en un supermercado conlleva un gasto de energía a 6 veces superior que hacerlo en un mercado tradicional.

El tejido urbano y sus relaciones sociales dependen en gran medida de cómo se articula la actividad comercial. Una red densa de establecimientos comerciales de proximidad genera un uso de las calles y el espacio público que va más allá del mero tránsito entre la vivienda y el lugar de trabajo. Los espacios de intercambio y de conocimiento mutuo entre vecinos que se dan en los ejes comerciales de los barrios y las ciudades se deterioran sustancialmente cuando el número de negocios se reduce por el efecto concentración que ejercen los supermercados e hipermercados. En algunas zonas rurales de EEUU se habla ya del efecto Walmart consistente en el impacto combinado de la destrucción del pequeño comercio por la competencia de esta gran cadena, y la progresiva desaparición de los negocios y profesionales como carpinteros, vidrieros o asesores fiscales, que trabajaban para los negocios familiares y que ahora no tienen clientela.

Crecen las iniciativas críticas con el modelo de negocio que representan las grandes cadenas de distribución globales hasta el punto que el día 17 de noviembre se ha señalado como día internacional de lucha contra el supermercadismo. Pero se reducen las opciones de que disponemos los consumidores y consumidoras para acceder a los productos básicos y se minimizan los canales de distribución a través de los cuales los productores pueden llegar a comercializar su producto. 110 cadenas de distribución y centrales de compras monopolizan la relación entre las personas consumidoras europeas y los agricultores y las empresas de alimentación. Estas 110 empresas imponen sus condiciones a ambos extremos de la cadena y exigen un producto al servicio de sus necesidades logísticas, dejando fuera del mercado a explotaciones agrícolas familiares, y en muchas pequeñas empresas de transformación.

La irrupción de los sindicalistas del SAT en Mercadona y Carrefour me recuerda a las acciones de denuncia que algunos activistas londinenses llevaron a cabo durante los noventa. Entraban a un supermercado, llenaban el carro y cuando pasaban por caja se ofrecían a pagar con su trabajo, ya que de dinero no tenían. Lógicamente, los activistas se encontraban con el dilema de dejar el carro o marcharse sin pagar, ya que su trabajo no era aceptado como moneda de cambio. ¿Podemos hablar de robo?

Más información:

Campaña Supermercados, no gracias!

Un sistema de distribución, un sistema de producción

Después de entrar con activistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores en un Mercadona y un Carrefour para tomar alimentos para repartir a través de sercicios sociales llegan los debates.

http://www.abc.es/radio/podcast/20120807/hablamos-alcalde-asaltado-supermercados-para-62411.html

Fuente: El Confidencial 9 de abril de 2012

Carrefour ha decidido congelar este año el sueldo los más de 6.000 trabajadores de sus cadenas de supermercados ‘Express’ y ‘Market’, antiguos ‘Champion’, como consecuencia de la caída de ventas registrada en dichos establecimientosdurante el pasado ejercicio. “Resulta evidente que los resultados de 2011 son inferiores a los de 2010, por lo que se concluye que no procede incremento para el año 2012 de los salarios base del grupo”, según recoge una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, los salarios base se situarán este año entre los 12.100 euros anuales del grupo de profesionales y los 14.411,29 euros al año del grupo de mandos. Por su parte, el grupo de especialistas se embolsará una retribución anual de 12.826 euros y el de técnicos y gestores, 13.595,56 euros.

La medida afectará a unos 6.400 trabajadores de unos 154 establecimientos de sus enseñas ‘Carrefour Express’, ‘Carrefour Market’ y mini-hipermercados de entre 2.500 y 4.000 metros cuadrados, informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

En el transcurso de la negociación del convenio, las mismas fuentes apuntaron que la compañía mantendría las tablas salariales durante los años 2011 y 2012 teniendo en cuenta la situación económica actual y las previsiones de futuro en un entorno comercial fuertemente competitivo y de grave contracción del consumo.

De esta forma, según las mismas fuentes, la empresa reconocía que no era posible asumir un incremento de los costes si no existía una correspondencia con los resultados de ventas y manifestaba que ya había adoptado otras medidas de control del gasto en distintos capítulos como la renegociación de alquileres o medidas de ahorro energético.

Por enésima vez la firma gala de hipermercados vuelve a sufrir una reprimenda judicial por una vulneración de un derecho fundamental, algo que ya comienza a no ser noticia en el sector de grandes almacenes y no porque no estemos hablando de graves agresiones a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino por lo habitual de la actitud de esta compañía.
El contenido de la demanda, en esta ocasión, se refería a la materia recogida en el artículo 38 del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes. El apartado D del mencionado artículo contempla diversos supuestos que dan derecho a tres días de permiso retribuido, entre ellos, la situación dada por la enfermedad grave diagnosticada por facultativo de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Pues bien, CARREFOUR, en aras a evitar la ausencia de trabajadores de sus puestos de trabajo bajo cualquier pretexto, dificultaba la concesión de este derecho no limitándose a exigir al trabajador en cuestión un parte médico en que se indicara tan solo que la enfermedad a la que se aludía revestía gravedad, sino que, adentrándose en la intimidad del paciente, y por extensión, en la del trabajador pariente de aquel, exigía en el parte médico datos adicionales relacionados con la enfermedad padecida. Tal era el caso que muchos trabajadores de la empresa no ejercían su derecho a esa licencia retribuida para proteger la intimidad del enfermo.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional estima que se ha acreditado y probado esa práctica ejercida de forma habitual por la empresa y falla a favor de las organizaciones sindicales de clase que instamos la demanda.
En cuanto al propio departamento sindical de CARREFOUR, FETICO, estuvo ejerciendo durante todo el proceso, y a la perfección, su cometido, defendiendo la actitud de la empresa y disculpándola si esa mala praxis se había producido, restando importancia al delito.
Más firmes se mostraron ante otra de las pretensiones de la demanda que era la referida al apartado B del mismo artículo. Se solicitaba, también por parte de UGT, que igual que en el Estatuto de los Trabajadores se equiparan los supuestos de enfermedad grave y hospitalización (con o sin intervención quirúrgica), en cuanto a días de permiso retribuido se refiere, bajo el mismo prisma de esa norma legal, también en el Convenio Colectivo se siguiera la misma equiparación, ya que, en el Convenio Colectivo vigente se da distinto trato a ambos supuestos en cuanto a número de días de permiso retribuido, reconociendo dos días para el supuesto de hospitalización y tres para el de enfermedad grave, algo a lo que se mostraron contrarios los representantes de FETICO, alegando que con la demanda se intentaba incluir nuevos supuestos en el apartado B del convenio, algo que ya en su día ellos no quisieron incluir. Impacientes estamos por ver cómo van a explicar eso a los trabajadores y trabajadoras de CARREFOUR.
IPS

Organizaciones sindicales y feministas cuestionan el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechazó, por considerarla multitudinaria, una demanda colectiva presentada por actuales y exempleadas de Walmart que sostienen que la empresa discrimina laboralmente a las mujeres. La demanda representa a 1,5 millones de trabajadoras.

Walmart es el comercio minorista más grande del mundo. El año pasado facturó 405.000 millones de dólares en ventas y emplea a 2,1 millones de personas en todo el planeta.

Ahora, las empleadas que quieran demandar a Walmart por discriminación sexual tendrán que proceder de modo individual o en demandas colectivas más pequeñas.

En el caso conocido como “Dukes versus Walmart Stores Inc.”, la Corte Suprema dictaminó por cinco votos contra cuatro que las demandantes carecían de un denominador común que ameritara una acción legal en conjunto, revocando decisiones previas tomadas por tribunales de menor rango.

En 2004, el Tribunal del Distrito de San Francisco autorizó a seis demandantes individuales a representar a 1,5 millones de empleadas de Walmart en un caso judicial nacional por discriminación sexual.

Después que Walmart apeló, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos mantuvo la decisión del tribunal federal de distrito.

No obstante, en agosto de 2010 Walmart presentó una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos pidiéndole que evaluara el cumplimiento de ese fallo.

La decisión de la Corte Suprema no determinó si Walmart discrimina o no a las mujeres, aunque el juez Antonin Scalia sí escribió como parte de la justificación del dictamen que la evidencia presentada carecía de “pruebas significativas” en cuanto a que Walmart “operaba bajo una política general de discriminación”.

Según el sitio web oficial de la demanda colectiva, cuando las mujeres presentaron originalmente la moción para la misma, la apoyaron con 110 declaraciones juradas detalladas de aquellas que trabajaron en 184 tiendas de Walmart en 30 estados, junto con alrededor de 1,2 millones de páginas de los archivos corporativos de la empresa y otros testimonios de ejecutivos de la misma.

Buscaron así demandar a Walmart por discriminación sexual que quedó de manifiesto en desiguales salarios y oportunidades de ascensos, asignaciones de tareas y otros aspectos del entorno laboral de la compañía.

Girshriela Green fue empleada en una tienda de Walmart en Los Ángeles durante casi tres años. Oír la decisión de la Corte Suprema fue “entristecedor”, dijo a IPS. Ella no es parte del colectivo que presentó la demanda, pero señaló que sin dudas participaría en una futura acción judicial.

“No entiendo por qué no se nos respeta igual que a los hombres”, cuando tanto empleados como empleadas hacen el mismo trabajo, planteó.

Green experimentó de primera mano la discriminación salarial a la que hicieron referencia las demandantes.

Cuando la ascendieron a gerenta de departamento, su aumento de sueldo fue de 45 centavos por hora. Sin embargo, los hombres que fueron ascendidos al mismo cargo recibieron un aumento de 80 centavos por hora.

Aunque Green citó esos argumentos, también observó que Walmart “podría ser un lugar de trabajo maravilloso” y que hay “cambios y ajustes que deberían hacerse” para ser “justos con todos”.

Una decisión “profundamente perturbadora” La decisión de la Corte Suprema fue “un golpe a la justicia”, dijo a IPS Jennifer Stapleton, directora adjunta de Making Change at Walmart (Haciendo un cambio en Walmart), una campaña que lleva a cabo el sindicato Unión Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y de Establecimientos Comerciales (UFCW, por sus siglas en inglés).

El empleado promedio en Walmart gana 15.000 dólares al año, señaló Stapleton, y “la idea de que una mujer que gana un salario inferior a lo que se considera el umbral de pobreza va a demandar a una corporación enorme como Walmart “por sí misma no es realista”.

“Es exactamente por esta situación que se crearon las demandas colectivas”, agregó Stapleton.

Y ahora, el tribunal más importante de la nación rechazó ésta.

En un comunicado divulgado el lunes, el presidente de UFCW International, Joe Hansen, dijo que el fallo fue “profundamente perturbador”, porque “el máximo tribunal de nuestra nación le ha dado la espalda a una solución colectiva para trabajadoras que enfrentan injusticias generalizadas”

La Organización Nacional para la Mujer también expresó inequívocamente su desaprobación en un comunicado emitido el lunes en el que declaró que, en este caso, la mayoría de la Corte Suprema había “fallado contra las mujeres al alinearse con el mayor discriminador de empleo del país”.

Otras numerosas organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales y sindicales, reaccionaron de manera similar.

Sin embargo, Walmart señaló el lunes en un comunicado que “cada mujer (empleada) y cada cliente pueden sentirse aún mejor en relación a la compañía a consecuencia de la decisión de hoy”. También dijo que le complace el fallo, por creer que la Corte Suprema tomó la decisión correcta, y citó el hecho de que “durante muchos años” Walmart tuvo “fuertes políticas contra la discriminación”.

Se requiere a todas las empresas tener políticas antidiscriminación; no tenerlas es ilegal.

Una historia de discriminación y violaciones laborales Walmart niega desde hace tiempo las acusaciones de que discrimina a su personal femenino en materia salarial y de oportunidades de ascensos, asignación de tareas y, en general, en el lugar de trabajo.

En 2007, la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, publicó el informe “Discounting Rights”, sobre las condiciones laborales en Walmart. Entre otras conclusiones, halló “pruebas significativas de una política corporativa de discriminación” y que “las empleadas de toda la nación estaban sujetas a un patrón común y a la práctica de la discriminación”.

Según las demandantes, cuyos argumentos se usaron como evidencia en el informe, en Walmart se usaban los estereotipos de género como base para tomar decisiones, incluidas las relativas a las asignaciones de tareas y a las pagas.

Walmart da vía libre a los gerentes para que tomen estas decisiones, y las demandantes sostuvieron que, a consecuencia, los hombres que trabajan en la empresa se benefician desproporcionadamente de esa libertad, lo que se manifiesta tanto en sus sueldos como en sus puestos de liderazgo.

Fue común escuchar comentarios altamente discriminatorios. Una empleada señaló que un gerente de una tienda del sudoriental estado de Florida dijo que a los hombres les pagaban más porque “los hombres están aquí para hacer carrera y las mujeres no. La venta minorista es para las trabajadoras en el hogar que simplemente necesitan ganar dinero extra”.

“Discounting Rights” también halló evidencias de violaciones en materia de sueldos y horarios además de la discriminación sexual en Walmart. Para el año de publicación de ese informe habían tenido éxito tres demandas colectivas contra la empresa por violaciones salariales y de horarios. La firma pagó alrededor de dos millones de dólares por concepto de daños, abogados y otros costos.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98506

El País, 7/1/2011

Más de 4.700 granjas avícolas y porcinas han sido cerradas en Alemania tras constatar que sus animales están contaminados con dioxina, aunque las autoridades han insistido en que se trata de una medida preventiva, ya que los niveles detectados no constituyen un riesgo para la salud humana. Del 12 de noviembre al 23 de diciembre de 2010 se distribuyeron 3.000 toneladas de grasas no aptas para la alimentación de animales.

El Ministerio de Agricultura alemán ha informado de que en gran parte de los casos se trata de granjas porcinas, a las que se ha prohibido sacrificar a sus animales y comercializar su carne hasta que se certifique que su consumo resulta absolutamente inocuo. La mayor parte de las explotaciones clausuradas están en el estado de Baja Sajonia, ubicado en el noroeste del país. Pese a que el Ejecutivo alemán insiste en que aún no está clara la procedencia de la contaminación, hasta el momento se han localizado en el país 150.000 toneladas de estos productos contaminados y destinados a la alimentación de cerdos y aves.

Las granjas adquirieron piensos contaminados originalmente por el fabricante Harles & Jentsch, que utilizó aceites industriales no destinados al consumo animal o humano. El Ministerio de Agricultura del septentrional estado de Schleswig Holstein hizo público ayer un análisis sobre muestras entregadas por la propia firma hace un año y aseguró que la grasa vegetal usada por la empresa para fabricar los piensos no es la adecuada. Los productos de otra fábrica en Bösel (Baja Sajonia, en el norte), asociada a Harles & Jentzsch, también mostrarían niveles superiores de dioxina a los tolerados.

La Comisión Europea ha confirmado que Alemania ha exportado hace poco dos lotes de huevos “producidos a partir de alimentos contaminados” con dioxina a Países Bajos, uno de los cuáles fue a su vez reexportado a Reino Unido, mezclado con otros productos para alimentación animal. El Ejecutivo comunitario todavía está a la espera de que se verifique “que no haya productos contaminados” exportados a otros países de la Unión Europea, para lo que se están llevando a cabo los análisis pertinentes, ha explicado el portavoz de Salud de la Comisión, Frédérik Vincent.

Los huevos afectados que fueron distribuidos en el Reino Unido no presentan riesgos para la salud, según las autoridades sanitarias de este país: “La mezcla de los huevos habrá diluido los niveles de dioxinas y se cree que no presenta riesgo para la salud”.La Agencia de Estándares Alimentarios británica ha corroborado boró hoy que esos huevos entraron en este país en forma de productos procesados destinados a la alimentación.

El presidente de la federación alemana de Agricultores y Ganaderos, Gerd Sonnleitner, ha cifrado entre 40 y 60 millones de euros las pérdidas semanales de los ganaderos afectados por el cierre de sus factorías. En declaraciones que publica hoy el rotativo Neuen Osnabrücker Zeitung, Sonnleitner exige que los 25 fabricantes de piensos contaminados con dioxina responsables del escándalo deben indemnizar a los ganaderos afectados. Otros medios como el diario Hannoverschen Allgemeinen Zeitung revelan hoy que los fabricantes de los piensos contaminados han utilizado durante largo tiempo grasas y aceites industriales no aptos para el consumo animal o humano.

 

Pablo Elorduy, 20 de diciembre de 2010 – Periódico Diagonal

CONSUMO: MIENTRAS SE SUAVIZA LA CAÍDA DEL CONSUMO EN GRANDES SUPERFICIES, PROSIGUE EL DECLIVE EN EL PEQUEÑO COMERCIO

Una huelga de consumo el día 21 de diciembre. Esa es la propuesta de organizaciones como CGT o Ecologistas en Acción contra la pérdida de derechos gestionada por el Gobierno de Zapatero.

Consume hasta morir

El mismo día que el Gobierno anunciaba la supresión del subsidio de 426 euros a parados de larga duración, el Banco de España (BdE) auguraba una pequeña recuperación de la demanda en el cuarto trimestre de 2010. Para la entidad gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez comienza a superarse la caída provocada por el aumento del IVA aprobado en primavera. Tanto en 2008 como en 2009 se produjeron fuertes repuntes del índice de confianza de los consumidores coincidiendo con los meses de diciembre y enero. A finales del año pasado, este repunte fue especialmente pronunciado, y provocó que España superara la media de la Zona euro en este concepto, aunque después volvió a caer por debajo de la media europea.

La risa va por barrios

La peor parte de la crisis de la demanda se la llevan las pequeñas cadenas y las empresas unilocalizadas y la caída de las ventas es más suave en el caso de las grandes superficies y grandes cadenas. Siempre según datos del BdE, el descenso en ventas de las grandes superficies en octubre fue de un punto y las grandes cadenas recuperaron un 0,7% respecto a octubre de 2009. No se detuvo en cambio la caída de las ventas en el comercio minorista, que para las Asociaciones de Trabajadores Autónomos “sigue sin tocar fondo”. En las pequeñas cadenas y pequeños comercios la caída ha sido de 4,6 y cinco puntos porcentuales respectivamente. Esto viene a agravar un desplome que comenzó en 2008 y siguió en 2009.

Así, las navidades se presentan como un pequeño oasis para los indicadores de consumo, a pesar de que este año se hayan aprobado rebajas y congelaciones de salarios en el sector público y la reforma del mercado de trabajo en el privado, que también incidirá en la masa salarial. Por este motivo, y para exigir al Gobierno un cambio en sus políticas, diversas organizaciones, entre ellas el sindicato CGT, Ecologistas en Acción y la Xarxa de consumo solidario de Catalunya, han convocado el día 21 de diciembre una huelga en la que invitan a la ciudadanía, y especialmente al pequeño comercio y autónomos, a no consumir bienes y servicios para protestar contra las medidas “del capitalismo salvaje”.

El Pare Nadal ha vingut aquest vespre de dissabte (18-des) al Carrer Guimerà de Manresa amb una desena d’activistes per recordar a xics i grans que “Nadal és Gratis!”. Els activistes de la Campanya pel Consum Responsable al Nadal han ocupat dues zones blaves de pàrquing i les han omplert amb dues propostes originals i interactives. Per una banda, un sofà on el Pare Nadal convidava a cafè de comerç just, a canvi tan sols d’una idea de regal gratuït (una abraçada, un poema, un massatge…) i, per l’altra, una parada de demostració del projecte “La Biga”, una “botiga gratis” que té lloc fix al carrer Puigterrà de Dalt, i que serveix de punt d’intercanvi: tu agafes el que necessites i hi deixes el que vulguis, sense diners pel mig.

L’activitat ha transcorregut amb normalitat i bona receptivitat per part dels vianants, especialment la canalla, que frisaven per parlar amb el Pare Nadal i deixar-hi la seva idea de “regal gratis”. L’únic contratemps ha estat l’avís a la Guàrdia Urbana per part d’una representant de les botigues del carrer, que probablement ha percebut l’acció com una amenaça al consumisme, ja que no ha dialogat amb els activistes per conèixer l’objectiu educatiu de l’activitat. Amb aquest incident va acabar l’acció, i els educadors social van ser substituïts una altra vegada per vehicles a motor.

La Campanya continuarà el 9 de gener, amb la participació del CineClub al Kursaal, i el 15 de gener, amb l’obra de teatre “Quina Tela!” a l’Auditori de Caixa Manresa a la Plana de l’Om. La informació complerta es pot trobar a la web http://www.florssirera.org.


Pàgina següent »